Aquest lloc web utilitza cookies per oferir una experiència d'usuari més personalitzada. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
Pot obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.
X

IniciFes-te Soci

Formulari d'afiliació

Alta afiliació a la Cambra
Els camps assenyalats amb (*) són per omplir obligatòriament.
En/Na: (*)
Major d’edat, amb DNI Núm. (*)
En representació de la Societat:
Amb CIF/NIF:
Com a:
De la mateixa, degudament facultat per aquest acte i domicili a (carrer, plaça...)
Núm.
Pis.
CP
de
i als efectes de notificacions a (carrer, plaça...)
Núm.
Pis.
CP
Ciutat
Amb telèfon (*)
FAX
Correu electrònic (*)
Pàgina web
Conforme a la documentació acreditativa que adjunta al present escrit MANIFESTA:
La voluntat expressa de l’empresa a la que representa de pertànyer com a afiliat a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona i subjecte a la normativa vigent reguladora de les Cambres.
Declara que la seva activitat (als efectes censals), és la de:
Es compromet a abonar una aportació econòmica de (€/any):
800,00 €
Així mateix es compromet a abonar una aportació econòmica de 800 euros/any. IVA no inclòs, mitjançant domiciliació bancària al compte:
IBAN
Entitat
Oficina
DC
Número de compte
I per que així consti, als efectes oportuns, firma la present declaració d’alta a: 21/04/18

El sotasignant lliurará a la Cambra la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI del firmant.
• Declaració d'ostentar poder suficient o fotocòpia del Poder de representació amb el que actua (Persones jurídiques).Introdueix els caràcters que veus a la imatge:

Enviar
Per a més informació: www.cambratgn.com, per correu electrònic a cambratgn@cambratgn.org o al Telèfon 977.219.676

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, indústria i Navegació de Tarragona amb domicili a l'avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions publico-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita'ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions.

Declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l'adreça indicada o per correu electrònic a cambratgn@cambratgn.org