Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Implantació d'aplicacions web en l'entorn internet, intranet i extranet
07/06/2017
Dates:
Del 7 al 30 de juny
Horari:
De dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada:
90 hores
Col.lectiu:
Prioritàriament aturats
Preu:
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Objectius:

Desenvolupar documents i components de programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, i duent a terme la seva verificació, documentació i implantació..

Continguts:

Desenvolupar aplicacions amb l'últim software d'android i android studio.

Desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns distribuits utilitzant tecnologia web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat, realitzant la verificació, documentació i implantació. 

Requisits d'accés:
Tenir un d'aquests títols:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa
Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposen d’infraestructura de xarxes d’intranet, internet o extranet a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica, exercint el seu treball tant per compte propi com per compte d’altri. Està present sobretot al sector serveis, però de fet es troba a tots els sectors productius, ja que l’activitat té com a objectiu distribuir informació de manera tant interna com externa a l’organització en la qual s’exerceix l’activitat. A més, està present als tipus d’empreses següents: Empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web. Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet. Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la gestió.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat