Formació i talentCursos Presencials > Dades del curs

Dades del curs:

Organització i gestió de magatzems
15/06/2017
Dates:
Del 15 de juny al 13 d'octubre de 2017
Horari:
De dilluns a divendres de 15 a 20 h.
Durada:
360 hores + 80 h. de pràctiques en empresa
Col.lectiu:
Prioritariament persones aturades

Objectius:

Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i / o cadena logísticaMòduls que conformen el curs:

ORGANITZACIÓ DE MAGATZEMS (140H) 01/06/2017-10/07/2017

GESTIÓ DE LES OPERACIONS D’ENMAGATZEMATGE(110H) 11/07/2017-09/08/2017

OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA(90H) 10/08/2017-12/09/2017

MÒDUL DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (20H) 13/09/2017-18/09/2017

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (80H) 19/09/2017-10/10/2017

Continguts:

Mòduls que conformen el curs:

ORGANITZACIÓ DE MAGATZEMS (140H) 

GESTIÓ DE LES OPERACIONS D’ENMAGATZEMATGE(110H) 1

OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA(90H) 

MÒDUL DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (20H) 

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (80H) 

Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa...
Desenvolupa les seves funcions per compte propi i aliena, organitzant i gestionant el magatzem o servei d'emmagatzematge en empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem i / o departament logístic, assegurant el nivell i qualitat de la gestió del magatzem dins de la cadena logística.
Sectors productius: En tots els sectors productius, privats i públics, i en concret en activitats auxiliars al transport d'emmagatzematge-distribució i operadors logístics. Així mateix en el sector del comerç en els magatzems d'empreses majoristes, centrals de compres
de grans i mitjanes superfícies, dipòsits i magatzems intermedis així com petits magatzems de punts de venda en grans i mitjanes superfícies.
Requisits d'accés
a) Estar en possessió del Títol de Batxiller.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Inscripció:
Aquest curs està subvencionat